Reklamacje i zwroty

 1. Konsumentowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.

 2. Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, a towar nabyłeś jako konsument, masz prawo złożyć reklamację na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „o prawach konsumenta".

 3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił elektroniczny formularz co pozwoli na przyśpieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.

 4. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego.

 5. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.

 6. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysłał produkt bezpośrednio na adres :
  "Obsługa Reklamacji Bemisie" ul Sienkiewicza 100B 05-082 Stare Babice.

 7. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znacznie opóźnia rozpatrzenie sprawy.

 8. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Delta Line s.c. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe. Towar powinien zawierać oryginale opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

 9. Pokwitowanie wydawane Klientowi w salonie przy przyjmowaniu sprzętu do serwisu firmy Delta Line s.c. jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu bez sprawdzania danych odbierającego.

 10. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 15 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

 11. Klient ma możliwość skorzystania z alternatywnych, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

GWARANCJA

 1. Delta Line s.c. może udzielić Nabywcy towaru pisemnej gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancyjny to 2 lata liczony od daty zakupu sprzętu.
 2. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Sprzedającego wymiana lub zwrot ceny.
 3. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabytych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Delta Line s.c., a Klientami.
 4. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
 5. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Delta Line s.c.; jakiegokolwiek urazu mechanicznego,w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.
 6. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników dokonujących rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z Allegro lub dokonujących w Sklepie zakupu towarów lub usług z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z PayU, Sprzedawca otrzymuje te dane – odpowiednio - od Grupy Allegro lub PayU, za zgodą Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sprzedawcę celów wskazanych powyżej. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

ZWROT PRODUKTU – GWARANTOWANE 14 DNI NA ZWROT

 1. Konsument który zawarł umowę na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od wydania rzeczy odstąpić od niej bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust.2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Klient może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie-formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 w/w ustawy.

 2. Kupujący który posiada login i hasło do konta w naszym sklepie internetowym, może dokonać zwrotu korzystając z kreatora zwrotów, dającego możliwość wygenerowania formularza zwrotu i etykiety adresowej. Paczkę można odesłać za pośrednictwem Paczkomatów InPost. Opłata za dokonanie zwrotu to tylko 9,00 zł, przy czym nie trzeba jej opłacać a jedynie nadać przesyłkę w dowolnym Paczkomacie Inpost w Polsce. Kwota 9,00 zł zostanie odliczona od kwoty, którą zwrócimy Państwu za odesłany towar.  Ważne, aby paczka była solidnie zapakowana i zaklejona. Pamiętaj, aby paczka nie przekraczała maksymalnego rozmiaru dla Paczkomatu czyli 41 x 38 x 64 cm.

 3. Kupujący, który dokonał zakupów bez rejestracji, może dokonać zwrotu w sposób tradycyjny. Delta Line s.c. umożliwia złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres sklep@bemisie.pl 

 4. Produkty zakupione w naszym sklepie wraz z formularzem odstąpienia umowy oraz paragonem należy odesłać na adres: "Obsługa Zwrotów Bemisie" ul Sienkiewicza 100B 05-082 Stare Babice

 5. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu płatność za towar, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później, niż w ciągu 14 dni.
  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Pamiętaj:

 • Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 • Produkt, w miarę możliwości powinien posiadać oryginalne opakowanie i być w stanie niezmienionym.
 • Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Delta Line s.c. nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Delta Line s.c
 • Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.
Wyjątek:

Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy w ramach 14 dniowego zwrotu nie przysługuje. Kupując na firmową fakturę, potwierdzają Państwo iż zakup miał bezpośrednio związek z działalnością gospodarczą

Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.z 24 czerwca 2014 r. poz.827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


JAK PRZYGOTOWAĆ TOWAR DO ZWROTU (REKLAMACJI)

1.Spakuj i zabezpiecz towar w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas transportu.

2. Dołącz formularz z opisem.

3. Dobrze zaklej przesyłkę. Oryginale opakowanie zabezpiecz dodatkową folią lub papierem.

4. Wyślij paczkę.

5. Czekaj na zwrot (rozpatrzenie reklamacji)

 

Załącznik: Odstąpienie od Umowy

pixelpixel