Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sprzedaży za pośrednictwem internetu na stronie www.bemisie.pl, zwanej dalej sklepem internetowym  prowadzonego przez Delta Line s.c. z siedzibą w Warszawie, ul. Okrętowa 95 posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 522-296-79-81, zwanej dalej sprzedawcą, pomiędzy składającym zamówienie zwanym dalej Kupującym

 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym www.bemisie.pl/ portalu aukcyjnym Allegro.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez www.bemisie.pl jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty oferowane w sklepie internetowym www.bemisie.pl oraz na portalu aukcyjnym Allegro.pl

 2. Wszystkie produkty sprzedawane są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

 3. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty prezentowanych produktów na stronie internetowej oraz portalu aukcyjnym Allegro.pl

III. ZAPŁATA CENY

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym www.bemisie.pl/ Allegro.pl, wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Cena produktu nie obejmuje kosztu wysyłki - który jest podany odrębnie

 2. Ceny w sklepie stacjonarnym nie różnią się od cen prezentowanych na stronie internetowej oraz portalu aukcyjnym Allegro.pl

 3. Klient dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.

 5. Płatność za realizację zamówienia może być dokonywana w jeden z poniższych sposobów:

  • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),

  • poprzez serwis PayPal – po otrzymaniu potwierdzenia z serwisu PayPal (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.)

  • za pobraniem, gotówką przy odbiorze przesyłki od kuriera,

  • gotówką, kartą płatniczą lub kredytową  przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu.

 6. Sprzedawca może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Delta Line s.c..

 7. W przypadku wybrania płatności przelewem lub przez system PayU, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.

 8. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków w terminie 7 dni.

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową www.bemisie.pl.

 2. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

 3. Kupujący może dokonać zakupu bez rejestracji konta lub z dokonaniem rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika (login i hasło) przypisanych do konta w Allegro.

 4. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany adres e-mail, link strony internetowej służący do aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu, a także podgląd dokonanego zamówienia.

 5. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

 6. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:

  1. wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Delta Line s.c. i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu: realizacji umowy przez Sprzedającego, informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy www.bemisie.pl,

  2. powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego www.bemisie.pl

  3. może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

 7. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 8. Przed złożeniem zamówienia, Kupujący umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi segregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Kupującym może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

 9. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

  1. adresu dostawy,

  2. sposobu dostawy,

  3. sposobu dokonania płatności za towar/usługę.

 10. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Klienta Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.

 11. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta zgodnie z punktem 5 niniejszego rozdziału Regulaminu.

 12. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

IV. DOSTAWA

 1. Dostawa produktów zamówionych w sklepie internetowym oraz portalu aukcyjnym Allegro.pl następuje na adres wskazany przez Klienta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem przewoźnika dostępnego w toku składania zamówienia.

 2. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, w okienku "Dostępność produktu", obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidzianym czasie wysyłki towaru.
 4. Jeżeli nie ustalono inaczej, Delta Line s.c., wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar  nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

 6. W wypadku gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może, zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.

 7. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktów mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Delta Line s.c. zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem www.reklamacje.bemisie.pl (reklamacja) oraz bezpośrednio w firmie kurierskiej, sporządzając protokół szkody. Jakiekolwiek uszkodzenia produktu mogące mieć również związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.)

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument który zawarł umowę na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od wydania rzeczy odstąpić od niej bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust.2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Klient może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie-formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 w/w ustawy. 

 2. Delta Line s.c. umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną, wypełniając formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.bemisie.pl, co pozwoli na przydzielenie klientowi indywidualnego numeru w celu szybkiej identyfikacji przesyłki. Numer powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce. Brak numeru nie stanowi przeszkody w zwrocie produktu.
 3. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 5. Produkty dostępne w sklepie internetowym oraz portalu aukcyjnym Allegro.pl, posiada kolorowe, ochronne opakowania zabezpieczające produkt. Zaleca się nie uszkadzać (rozrywać) opakowania przez okres 14 dni od doręczenia produktu.
 6. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

VI. REKLAMACJE

 1. Konsumentowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.
 2. Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, a towar nabyłeś jako konsument, masz prawo złożyć reklamację na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „o prawach konsumenta".
 3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej www.reklamacje.bemisie.pl co pozwoli na przyśpieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.
 4. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego.
 5. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.
 6. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysłał produkt bezpośrednio na adres:
  "Obsługa Zwrotów Bemisie" ul Sienkiewicza 100B 05-082 Stare Babice.

 7. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znacznie opóźnia rozpatrzenie sprawy.

 8. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Delta Line s.c. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe. Towar powinien zawierać oryginale opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

 9. Pokwitowanie wydawane Klientowi w salonie przy przyjmowaniu sprzętu do serwisu firmy Delta Line s.c. jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu bez sprawdzania danych odbierającego.

 10. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 15 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

 11. Klient ma możliwość skorzystania z alternatywnych, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VII. GWARANCJA

 1. Delta Line s.c. może udzielić Nabywcy towaru pisemnej gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancyjny to 2 lata liczony od daty zakupu sprzętu.
 2. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Sprzedającego wymiana lub zwrot ceny.
 3. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabytych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Delta Line s.c., a Klientami.
 4. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
 5. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Delta Line s.c.; jakiegokolwiek urazu mechanicznego,w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.
 6. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników dokonujących rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z Allegro lub dokonujących w Sklepie zakupu towarów lub usług z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z PayU, Sprzedawca otrzymuje te dane – odpowiednio - od Grupy Allegro lub PayU, za zgodą Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sprzedawcę celów wskazanych powyżej. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.bemisie.pl są przetwarzane przez Delta Line s.c z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okrętowej 95.

 • Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:
  • realizacji umowy,
  • w przypadku założenia konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • jeżeli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych prowadzonych przez Delta Line s.c.
 • Kupujący podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Delta Line s.c. realizację umowy w należyty sposób.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Klient ma prawo m.in. do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie www.bemisie.pl w zakładce "twoje konto" - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe sa przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego.

 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym , po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

 3. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się z serwisu www.bemisie.pl z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. 

 4. Regulamin sklepu internetowego nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikajacych z ustawy z dnia 23 kwietania 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U.2014.827).
 5. Delta Line s.c. w kontaktach z klientem, korzysta z urządzeń służących do porozumiewania sie na odległość (e-mail, telefon, serwis reklamacyjny www.reklamacje.bemisie.pl )
pixel